[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài: các mùa trong năm trang 104 sgk tự nhiên và xã hội 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Mỗi hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao em biết?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

2. Câu trong hình bên đang ở mùa nào?

3. Bạn Lan ở đâu? Nơi Lan ở có những mùa nào?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

4. Quan sát hình và nêu đặc điểm khác nhau giữa các mùa nơi Lan ở.

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

5. Các hình sau vẽ cảnh mùa nào? Vì sao bạn biết?

6. Các bạn trong mỗi hình đã mặc trang phục phù hợp với từng mùa chưa? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Soạn tự nhiên và xã hội 2 bài 26: Các mùa trong năm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021