"Chiến lược toàn cầu" của Mĩ biểu hiện như thế nào đối với Việt Nam trước năm 1975?

  • 2 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ biểu hiện như thế nào đối với Việt Nam trước năm 1975?

Bài làm:

Biểu hiện "chiến lược toàn cầu" của Mĩ đối với Việt Nam trước năm 1975 là tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9