Cho biết nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về tình hình Trung Quốc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát các hình ảnh, hãy:

  • Cho biết nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949) có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Bài làm:

Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

Sự ra đời này đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:

  • Với thắng lợi của cuộc cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc phong kiến tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.
  • Đã tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
  • Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.
  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9