Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh từ ngữ chứa tiếng có trong bảng

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 114 sách VNEN tiếng việt 5

Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh từ ngữ chứa tiếng có trong bảng

a.

lắmlấmlươnglửa
nắmnấmnươngnửa

b.

trăndânrănlượn
trăngdângrănglượng

Bài làm:

Những từ ngữ có tiếng chứa trong bảng a là:

 • lắm: đẹp lắm, lắm điều, lắm của, sợ lắm

 • nắm: nắm đấm, nắm tay, nắm cơm, nắm vững

 • lấm: lấm bùn, lấm tấm, lấm la lấm lét...

 • nấm: nấm mồ, nấm hương,, nấm rơm, nấm trắng...

 • lương: lương khô, lương thực, quân lương, lương y, lương tri, lương tâm, lương thiện...

 • nương: nương rẫy, nương tựa, nương tử, nương nhờ,,,

 • lửa: củi lửa, lửa tình, khói lửa...

 • nửa: nửa chừng, nửa vời, nửa đêm, nửa đời...

 • lửa: củi lửa, lửa lòng, khói lửa, lửa tình, lửa hận…

Những từ ngữ chứa tiếng có trong bảng b là:

 • trăn: trăn tinh, con trăn, trăn trở,,,

 • trăng: trăng hoa, trăng tròn, trăng khuyết, trăng non, trăng gió...

 • dân: dân quân, nhân dân, dân chúng, dân công, dân quê, dân dã, dân chủ, quốc dân...

 • dâng: nước dâng, dâng biếu, dâng tặng...

 • răn: răn dạy, răn đe, khuyên răn...

 • răng: hàm răng, răng hàm, răng cửa, răng sữa, răng sâu...

 • lượn: lượn lờ, bay lượn, chao lượn....

 • lượng: lượng sức, lượng giác, độ lượng, trọng lượng...

 • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021