Đáp án câu 3 đề 4 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Tìm nghiệm của đa thức: g(x) =

Bài làm:

Câu 3:

g(x) = 0 =>

=>

=> hoặc $x+ 5= 0$

=> hoặc $x = -5$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021