Giải câu 54 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 54: trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Kiểm tra xem:

a) có phải là nghiệm của đa thức $P(x) = 5x + \frac{1}{2} $không.

b) Mỗi số có phải là một nghiệm của đa thức $Q(x) = x^2- 4x + 3 $không.

Bài làm:

a) Ta có

Vậy không là nghiệm của P(x).

b) Ta có

  • là nghiệm của Q(x)
  • là nghiệm của Q(x)

Vậy là nghiệm của Q(x).

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021