Đáp án câu 3 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 4) Vật lý 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3:

Đổi đơn vị của các câu sau:

a) 132mA = ..... A

b) 0,625A = .....mA

c) 4,3V = .....mV

d) 5,1KV = ..... V

Bài làm:

a) 132mA = 0,132A

b) 0,625A = 625mA

c) 4,3V = 4300.mV

d) 5,1KV = 5100V

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021