Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK vật lí 10 trang 100:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì?

Bài làm:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy;

Hợp của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021