Đọc một truyện về thiên nhiên/ Chia sẻ về truyện đã đọc./ Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một truyện về thiên nhiên:

a. Chia sẻ về truyện đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Nhà thơ nhí:

a. Thi đọc các bài thơ về loài vật.

b. Nói 1-2 câu về loài vật được nhắc đến trong bài thơ.

Bài làm:

Vận dụng

1. Đọc một truyện về thiên nhiên:

a. Chia sẻ về truyện đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Nhà thơ nhí:

a. Thi đọc các bài thơ về loài vật.

b. Nói 1-2 câu về loài vật được nhắc đến trong bài thơ.

  • 162 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021