Đổi độ Celsius 0C sang độ Fahrenheit 0F

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Đổi độ Celsius () sang độ Fahrenheit ($0^{F}$)

Bài làm:

Kết quả bảng chuyển đổi độ:

Giải vnen tin 7 bài 7: Địa chỉ ô tính khi sao chép và di chuyển công thức

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN