Giải bài 10 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 10: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính các giới hạn sau

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a.

b. Ta có:

c.

d.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021