Giải câu 5 bài 3: Nhị thức Niu tơn

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 57 - sgk đại số và giải tích 11

Từ khai triển biểu thức (3x – 4)17 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Bài làm:

Tổng các hệ số của đa thức f(x) = (3x – 4)17 bằng: f(1) = (3 – 4)17= (– 1)17 = -1.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021