Giải câu 4 bài 3: Cấp số cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 98 sgk toán đại số và giải tích 11

Mặt sàn tầng một của một ngôi nhà cao hơn mặt sân . Cầu thang đi từ tầng một lên tầng \(2\) gồm \(21\) bậc, mỗi bậc cao \(18 cm\).

a) Hãy viết công thức để tìm độ cao của một bậc tuỳ ý so với mặt sân.

b) Tính độ cao của sàn tầng hai so với mặt sân.

Bài làm:

a. Đổi

Gọi chiều cao của bậc thứ n so với mặt sân là

Ta có: .

b. Vì cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 21 bậc nên ta có chiều cao của sàn tầng hai so với mặt sân là

Chiều cao mặt sàn tầng hai so với mặt sân là

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021