Giải câu 16 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số tại \(x = x_0\)

Bài làm:

Cho hàm số xác định trên khoảng \((a; b)\)và \(x_0\in (a;b)\)

Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số tại điểm \(x_0\)và kí hiệu là \(f'(x_0)\)(hoặc \(y'(x_0)\))

Tức là:

Chú ý:

  • Đại lượng được gọi là số gia của đối số tại .
  • Đại lượng được gọi là số gia tương ứng của hàm số.
  • Như vậy,
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021