Giải câu 12 bài Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 178 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

Bài làm:

  • Cấp số nhân vô hạn có công bội q, với |q|cấp số nhân lùi vô hạn.
  • Cho cấp số nhân lùi vô hạn có công bội q. Khi đó:

Vì |q|<1 nên . Từ đó ta có:

Giới hạn này được gọi là tổng của cấp số nhân lùi cô hạn và được kí hiệu là $S=u_{1}+u_{2}+u_{3}+...+u_{n}+....$

Như vậy:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021