Giải câu 7 bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Bài 7: Trang 18 sgk - đại số và giải tích 11

Dựa vào đồ thị hàm số , tìm khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Bài làm:

Đồ thị hàm số

Dựa vào đồ thị hàm số , để hàm số nhận gái trị âm thì $x \in (-\frac{3 \pi}{2}, -\frac{\pi}{2}); (\frac{\pi}{2}, \frac{3 \pi}{2}$... hay $x \in (\frac{\pi}{2}+k 2\pi; \frac{3 \pi}{2}+k 2\pi)$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021