Giải câu 2 bài 2: Dãy số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 92 - sgk đại số và giải tích 11

Cho dãy số Un , biết: u1 = -1; un+1 = un +3 với n ≥ 1.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số

b) Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: un = 3n -4.

Bài làm:

a) Từ u1 = -1 ta tìm được u2 = 2, lần lượt như vậy ta tìm được u3, u4, u5 có giá trị là 5, 8, 11.

b) Ta thấy,với n =1 thì u1 = 3.1 - 4 = -1.

Giả sử hệ thức đúng với n = k ≥ 1 => uk = 3k -4.

Xét với n = k +1 ta có:

uk+1 = uk + 3 = 3k - 4 + 3 = 3(k + 1) - 4 = 3n - 4 (đpcm)

Vậy hệ thức đúng với mọi n ε N*

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021