Giải bài 8 Ôn tập cuối năm

  • 1 Đánh giá

Bài 8: trang 180 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm cấp số cộng tăng, biết rằng tổng ba số hạng đầu của nó bằng và tổng các bình phương của chúng bằng \(275\)

Bài làm:

Xét cấp số cộng có công sai \(d > 0\)

Theo giả thiết ta có:

Thay ở (1) vào (2) ta được phương trinh:

nên ta chọn giá trị \(d = 4\)

Vậy cấp số cộng phải tìm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021