Giải bài Ôn tập chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về khái niệm và kiến thức về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 3 thuộc phần đại số và giải tích lớp 11. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương pháp quy nạp toán học và cách áp dụng. => xem chi tiết

2. Dãy số => xem chi tiết

3. Cấp số cộng, cách tính số hạng tổng quát, các tính chất của các số hạng và tổng của n số hạng đầu. => xem chi tiết

4. Cấp số nhân, cách tính số hạng tổng quát, các tính chất của các số hạng và tổng của n số hạng đầu. => xem chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Khi nào thì cấp số cộng là dãy số tăng, dãy số giảm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Cho cấp số nhân có và công bội \(q\). Hỏi các số hạng khác sẽ mang dấu gì trong các trường hợp sau:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hai cấp số cộng có cùng số các số hạng, Tổng các số hạng tương ứng của chúng có lập thành một cấp số cộng không? Vì sao? Cho ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Cho hai cấp số nhân có cùng số các số hạng. Tính các số hạng tương ứng của chúng có lập thành cấp số nhân không? Vì sao? Cho một ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng với mọi , ta có:

a. chia hết cho 6

b. chia hết cho 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Cho dãy số , biết \(u_1= 2, u_{n+1} =2u_n– 1\)(với \(n ≥ 1\))

a) Viết năm số hạng đầu của dãy

b) Chứng minh: bằng phương pháp quy nạp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của các dãy số , biết:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Tìm số hạng đầu và công sai \(d\) của các cấp số cộng (un) biết:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 107 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Tìm số hạng đầu và công bội của các cấp số nhân \((u_n)\), biết:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích lớp 11

Tứ giác có số đo (độ) của các góc lập thành một cấp số cộng theo thứ tự \(A, B, C, D\). Biết rằng góc \(C\) gấp năm lần góc \(A\). Tính các góc của tứ giác.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Biết rằng ba số lập thành một cấp số nhân và ba số \(x, 2y, 3z\) lập thành một cấp số cộng. Tìm công bội của cấp số nhân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Người ta thiết kế một tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là \(m^2\). Tính diện tích mặt trên cùng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng nếu các số lập thành một cấp số cộng \((abc ≠ 0)\)thì các số \({1 \over {b + c}},{1 \over {c + a}};{1 \over {a + b}}\)cũng lập thành một cấp số cộng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho dãy số , biết \(u_n= 3^n\). Hãy chọn phương án đúng:

a) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

b) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

c) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

d) Số hạng bằng:

A. B. C. D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 15: trang 108 sgk toán Đại số và giải tích 11

Hãy cho biết dãy số nào dưới đây là dãy số tăng, nếu biết công thức số hạng tổng quát \(u_n\) của nó là:

A. B.
C. D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số cộng . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. B.
C. D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số nhân . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho cấp số cộng . Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 19: trang 109 sgk toán Đại số và giải tích 11

Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, hãy chọn dãy số là cấp số nhân:

A.

B.

C.

D.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài Ôn tập chương 3


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021