Giải câu 2 bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 28 - sgk đại số và giải tích 11

Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x và y = sin x bằng nhau?

Bài làm:

Ta có

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021