Giải câu 7 bài Ôn tập chương 5: Đạo hàm

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 176 sgk toán Đại số và giải tích 11

Viết phương trình tiếp tuyến:

a) Của hypebol tại \(A (2, 3)\)

b) Của đường cong tại điểm có hoành độ \(x_0= -1\)

c) Của parabol tại điểm có tung độ \(y_0= 1\)

Bài làm:

a) Ta có:

Hay hệ số góc tiếp tuyến là

Vậy phương trình tiếp tuyến là:

b) Ta có:

Ta lại có

Vậy phương trình tiếp tuyến là:

c) Ta có:

Vậy có hai phương trình tiếp tuyến là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021