Giải câu 1 bài 4: Vi phân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 171 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) (\(a, b\) là hằng số)

b)

Bài làm:

a) (\(a, b\) là hằng số)

.

Vậy

b)

.

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021