Giải câu 3 bài 3: Nhị thức Niu tơn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 58 - sgk đại số và giải tích 11

Biết hệ số của x2 trong khai triển của (1 - 3x)n là 90. Tìm n.

Bài làm:

Dựa vào nhị thức Niu - tơn ta có:

(1 - 3x)n = [1 - (3x)]n = Ckn (1)n – k (-3)k . xk.

Từ khai triển trên => hệ số của x2 trong khai triển này là 32C2n

=>32C2n = 90 => C2n = 10

=> = 10

⇔ n = -4 (loại) hoặc n = 5.

Vậy n = 5.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021