Giải câu 6 bài 2: Giới hạn của hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 133 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính:

\(\eqalign{
& a)\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } ({x^4} - {x^2} + x - 1) \cr
& b)\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } ( - 2{x^3} + 3{x^2} - 5) \cr
& c)\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } (\sqrt {{x^2} - 2x + 5}) \cr
& d)\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {{\sqrt {{x^2} + 1} + x} \over {5 - 2x}} \cr} \)

Bài làm:

a)

(giới hạn đặc biệt của hàm số)

Giá trị nhân sẽ bằng

b)

(giới hạn đặc biệt của hàm số)

Giá trị nhân sẽ bằng $(+)$

c)

d)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021