Giải câu 2 bài ôn tập chương 4: Giới hạn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 141 sgk toán Đại số và giải tích 11

Cho hai dãy số và \((v_n)\). Biết \(|u_n– 2| ≤ v_n\) với mọi \(n\) và \(\lim v_n=0\).

Có kết luận gì về giới hạn của dãy số ?

Bài làm:

  • Với mọi , ta có:

  • Ta lại có nên

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021