Giải câu 4 bài 1: Hàm số lượng giác

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 17 sgk - đại số và giải tích 11

Chứng minh rằng sin2(x + kπ) = sin 2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = sin2x.

Bài làm:

Do hàm số là hàm số tuần hoàn với chu kì $2 \pi$ nên $\sin2(x+k\pi)=\sin(2x+2k \pi)=\sin 2x$.

Hàm số là hàm số tuần hoàn với chu kì $\pi$ và là hàm số lẻ.

  • Với ,
  • Với ,
  • Với ,
  • Với .
  • Với .

Đồ thị $

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021