Giải câu 2 bài 4: Vi phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 171 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tìm , biết:

a)

b) .

Bài làm:

a)

.

b)

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021