Giải bài tự kiểm tra cuối kì I

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. 54 + 6 x 6 = 480 (S)

2. a)

(17 - 12) x 9 = 45

1kg > 900g + 5g

b)

1km 15dam = 1150 m

Giải bài tự kiểm tra cuối kì I

c)

Đồng hồ chỉ 12 giờ 40 phút hay 1 giờ kém 20 phút

d)

Đoạn thẳng AB dài 63cm. Đoạn thẳng CD dài 9cm.

Đoạn thẳng AB dài gấp 7 lần đoạn thẳng CD. Vậy đoạn thẳng CD dài bằng đoạn thẳng AB.

3.

a) Giá trị của là: B. 18

b) Chu vi của hình chữ nhật đó là: D. 64cm

(8 + 3 x 8) x 2 = 64 (cm)

c) Hình bên có số góc vuông là: C. 9

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 137

e) Đáp án đúng là:

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình vuông MNPQ

4.

Giải bài tự kiểm tra cuối kì I

Vậy 97 : 7 = 13 dư 6 Vậy 420 : 6 = 70

5.

Bài giải:

Ba năm nữa tuổi của ồn là:

69 + 3 = 72 (tuổi)

Ba năm nữa cháu có số tuổi là:

72 : 9 = 8 (tuổi)

Hiện nay tuổi của cháu là:

8 - 3 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021