Giải câu 1 Bài 28 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 20 - SGK toán 2

Tính:

Giải bài 28 + 5

Bài làm:

Hướng dẫn: Ví dụ phép tính: 18 + 3 = ?

  • Cộng hàng đơn vị: 8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • Hàng chục: 1 thêm 1 bằng 2, viết 2.
  • Vậy kết quả là 21. Tương tự các con thực hiện các phép tính khác.

Kết quả các phép tính như sau:

Giải bài 28 + 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021