Giải câu 3 Luyện tập Toán lớp 2 trang 18 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 18 - SGK toán 2

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 ... 19 9 + 8 ... 8 + 9 9 + 5 ... 9 + 6

9 + 9 ... 15 2 + 9 ... 9 + 2 9 + 3 ... 9 + 2

Bài làm:

Đáp như sau:

9 + 9 < 19 9 + 8 = 8 + 9 9 + 5 < 9 + 6

9 + 9 > 15 2 + 9 = 9 + 2 9 + 3 > 9 + 2

Các con có thể so sánh bằng 2 cách:

  • Cộng tổng lại rồi so sánh.
  • Các con so sánh từng số hạng trong phép cộng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021