Giải câu 1 bài Ki-lô-gam

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 32 - SGK toán 2

Đọc, viết (theo mẫu)

Giải bài Ki-lô-gam

Bài làm:

Từ ví dụ mẫu điền được như sau:

Giải bài Ki-lô-gam

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021