Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 sgk toán lớp 5

Tính (theo mẫu):

a) 27,5% + 38%;

b) 30% - 16%;

c) 14,2% x 4;

d) 216% : 8%.

Mẫu: 6% + 15% = 21% 112,5% - 13% = 99,5%

14,2% x 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

Bài làm:

Hướng dẫn giải: Ta chỉ cần thực hiện tương tự như các phép cộng trư, nhân chia bình thương. Sau khi ra kết quả tính, ta chỉ cần thêm "%" vào sau.

a) 27,5% + 38%;

=> 27,5% + 38% = 65,5%

b) 30% - 16%;

=> 30% - 16% = 14%

c) 14,2% x 4;

=> 14,2% x 4 = 56,8%

d) 216% : 8%.

=> 216% : 8 = 27%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021