Giải câu 1 bài: Số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 133-sgk giải tích 12

Tính phần thực phần ảo của số phức x, biết:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng kiến thức đã học về số phức, ta có:

a) Phần thực:

Phần ảo:

b) Phần thực:

Phần ảo:

c) Phần thực:

Phần ảo:

d) Phần thực:

Phần ảo:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021