Giải Câu 1 Bài: Ôn tập cuối năm sgk Hình học 10 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho hai vecto và \(b\) sao cho \(|\overrightarrow a | = 3;|\overrightarrow b | = 5;(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = {120^0}\) . Với giá trị nào của m thì hai vecto \(\overrightarrow a + m\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a - m\overrightarrow b \) vuông góc với nhau?

Bài làm:

Để hai vecto và \(\overrightarrow a - m\overrightarrow b \) vuông góc với nhau thì:

Vậy: thì hai vecto và \(\overrightarrow a - m\overrightarrow b \) vuông góc với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021