Giải câu 3 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 - sgk hình học 10

Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy điểm M sao cho .

Hãy phân tích vec tơ theo hai vec tơ $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{v}= \overrightarrow{AC}$.

Bài làm:

Theo đề bài ta có:

(qui tắc 3 điểm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021