Giải câu 3 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 - sgk hình học 10

Tứ giác ABCD là hình gì nếu và $\left | \overrightarrow{AB} \right |=\left | \overrightarrow{BC} \right |$

Bài làm:

Theo bài ra:

=>

=> Tứ giác ABCD là hình bình hành.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021