Giải câu 4 bài 1: Các định nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 7 - sgk hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác vectơ 0 và cùng phương với vectơ OA.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ AB.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Các định nghĩa

a) Các vectơ khác và cùng phương với $\overrightarrow{OA}$ là:

.

b) Các vectơ bằng là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021