Giải câu 4 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 17 - sgk hình học 10

Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM.

Chứng minh rằng:

a)

b)

Bài làm:

a) Gọi D là trung điểm của AM.

M là trung điểm của BC.

=> (1)

(2)

(3)

(4)

Từ (1),(2) => (đpcm )

b) Từ (3),(4) =>

<=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021