Giải Câu 3 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 - SGK Hình học 10

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng: và \({\Delta _2}: 5x + 3y + 7 = 0\)

Bài làm:

Gọi là một điểm bất kì trong mặt phẳng, ta có:

Điểm cách đều hai đường thẳng \({\Delta _1},{\Delta _2}\) nên:

Ta xét hai trường hợp:

(*)

(**) (vô nghiệm)

Vậy tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng \({\Delta _1},{\Delta _2}\) là đường thẳng \(Δ: 5x + 3y + 2 = 0\)

Dễ thấy song song với \({\Delta _1},{\Delta _2}\) và hai đường thẳng \({\Delta _1},{\Delta _2}\) nằm về hai phía đối với .

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021