Giải Câu 2 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho tam giác với \(A(-1; 1), B(4; 7)\) và \(C(3; 2)\). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Giải Câu 2 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 94

là trung điểm $AB$ nên tọa độ là:

=>

Đường thẳng đi qua \(C\) và nhận vecto \(\overrightarrow u = (1; - 4)\) làm một vecto chỉ phương nên có phương trình tham số:

Vậy chọn B.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021