Giải Câu 7 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 93 - SGK Hình học 10

Cho đường tròn có tâm \(I(1, 2)\) và bán kính bằng \(3\). Chứng minh rằng tập hợp các điểm \(M\) từ đó ta sẽ được hai tiếp tuyến với tạo với nhau một góc \(60^0\) là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó.

Bài làm:

Giải Câu 7 Bài: Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 93

Theo tính chất của tiếp tuyến ta có:

Gọi tọa độ của là \((x ;y)\) Ta có:

Vậy quỹ tích là đường tròn tâm \(I (1; 2)\), bán kính \(R = 6\)

Phương trình đường tròn là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021