Giải Câu 23 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 97 - SGK Hình học 10

Cho elip và cho các mệnh đề:

(I): có trục lớn bằng \(1\)

(II) có trục nhỏ bằng \(4\)

(III) có tiêu điểm \({F_1}(0,{{\sqrt 3 } \over 2})\)

(IV) có tiêu cự bằng \(\sqrt3\).

Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:

(A) (I) (B) (II) và (IV)

(C) (I) và (III) (D) (IV)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Elip:

  • Độ dài trục lớn , độ dài trục nhỏ \(2b = 1\).
  • Tiêu cự và tiêu điểm: \(\left\{ \matrix{{F_1}( - {{\sqrt 3 } \over 2},0) \hfill \cr {F_2}({{\sqrt 3 } \over 2},0) \hfill \cr} \right.\)
  • Mệnh đề đúng: (E) có tiêu cự là .

Vậy chọn (D)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021