Giải câu 1 bài 1: Các định nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 7 - sgk hình học 10

Cho ba vectơ đều khác vec tơ $\overrightarrow{0}$.

Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Nếu hai vectơ ,$\overrightarrow{b}$ cùng phương với $\overrightarrow{c}$ thì ,$\overrightarrow{b}$ cùng phương.

b) Nếu ,$\overrightarrow{b}$ cùng ngược hướng với $\overrightarrow{c}$ thì , $\overrightarrow{b}$ cùng hướng .

Bài làm:

a) Đúng.

Gọi lần lượt là giá của ba vectơ $\overrightarrow{a} ,\overrightarrow{b} , \overrightarrow{c}$.

cùng phương với $\overrightarrow{c}$ => $Δ1 // ,≡ Δ3$

cùng phương với $\overrightarrow{c}$ => $Δ2 // ,≡ Δ3$

=>

=> cùng phương với $\overrightarrow{b}$ (theo định nghĩa).

b) Đúng.

Giả sử có hướng từ trái qua phải.

ngược hướng với $\overrightarrow{c}$ => có hướng từ phải qua trái.

ngược hướng với $\overrightarrow{c}$ => có hướng từ phải qua trái.

=> , $\overrightarrow{b}$ cùng hướng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021