Giải Câu 13 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 13: Trang 95 - SGK Hình học 10

Phương trình tiếp tuyến tại điểm với đường tròn \((C): x^2+y^2– 2x – 4y – 3 = 0\)

(A) (B) \( x + y + 7 = 0\)

(C) (D) \(x + y – 3 = 0\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Đường tròn có tâm \(I(1;2)\) và bán kính \(R = \sqrt{1^2+2^2+3}=\sqrt{8}\).

Tiếp tuyến với tại \(M(3; 4)\) là đường thẳng đi qua và nhận làm vecto pháp tuyến.

Phương trình tiếp tuyến là:

Vậy chọn (A)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021