Giải Câu 4 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 94 - SGK Hình học 10

Đường thẳng đi qua điểm và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (C)

Giải Câu 4 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 3 - sgk Hình học 10 Trang 94

Gọi là đường thẳng đi qua $M$ và song song với $d$.

song song với $d:4x+2y+1=0$ nên vecto pháp tuyến của là vecto pháp tuyến của $d$, là vecto $\vec(n)=(4;2)$.

đi qua $M(1;0)$ nên phương trình tổng quát của là: $4(x-1)+2(y-0)=0⇔4x+2y-4=0⇔2x + y – 2 = 0$

Vậy chọn (C).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021