Giải câu 5 bài 3: Tích của vec tơ với một số

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 17 - sgk hình học 10

Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác ABCD.

Chứng minh rằng:

Bài làm:

Ta có:

Mặt khác:

=>

=>

=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021