Giải Câu 17 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn \((C): x^2+ y^2=1\) khi:

(A) (B) \(m = 5\)

(C) (D) \(m = 0\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn \((C): x^2+ y^2=1\) thì:

Vậy chọn (B).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021