Giải Câu 8 Bài 1: Phương trình đường thẳng sgk Hình học 10 Trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 81 - SGK Hình học 10

Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

a) \(∆ : 4x + 3y + 1 = 0\);

b) \( d: 3x - 4y - 26 = 0\);

c) \( m: 3x + 4y - 11 = 0\).

Bài làm:

Áp dụng công thức:

a) Khoảng cách từ đến $\Delta $ là:

b) Khoảng cách từ đến $d$ là:

c) Khoảng cách từ đến $m$ là:

=> Điểm nằm trên đường thẳng $m$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021