Giải câu 1 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho . Vẽ các vec tơ $\overrightarrow{MA} +\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MA} -\overrightarrow{MB}$.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Tổng và hiệu của hai vectơ

Trên đoạn MA, lấy điểm C sao cho:

=> \overrightarrow{MA} +\overrightarrow{AC}$

<=>

Tương tự:

<=> .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021