Giải Câu 20 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 20: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho điểm và đường tròn \((C)\) có phương trình: \(x^2+ y^2- 8x – 6y + 21 = 0\)

Trong các phát biểu sau, tìm phát biểu đúng:

(A) nằm ngoài \((C)\)

(B) nằm trên \((C)\)

(C) nằm trong \((C)\)

(D) trùng với tâm của \((C)\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Đường tròn: có tâm \(I (4; 3)\) và bán kính \(R = 2\)

Ta có: nên \(M\) nằm ngoài \((C)\)

Vậy chọn (A).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021